กิจกรรมดีๆของชาว MTS RM9 วันที่ 6 พ.ค. 2566 ปลูกป่าพัฒนาชุมชน ปลูกจิตสำนึก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม