Slide
บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่
แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง
จำกัด (MTSRM9)

ผู้ผลิตทองคำที่ครบวงจร สืบสาน พัฒนา ศาสตร์ และ
ศิลป์แห่งงานฝีมือ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน
คุณภาพงานทองคำที่ครบวงจร สู่มาตรฐานระดับโลก

วิสัยทัศน์


ผู้นำอันดับ 1 ในประเทศไทย
ด้านการผลิตทองคำรูปพรรณ ทองคำแท่ง เม็ดเงิน และสกัดทองคำ

ปรัชญาในการทำงาน

 

มุ่งมั่นผลิตทองคำทุกชิ้นที่มีคุณภาพลวดลายโดดเด่น เปอร์เซ็นต์มาตรฐาน
ด้วยนวัตกรรมที่ดีที่สุด และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

เราเป็นใคร


เอ็มทีเอส รีไฟเนอรรี่ แอนด์ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายทองคำอย่างครบวงจร เป็นผู้นำเข้าและส่งออกทองคำ รายใหญ่ของประเทศ ทำครบทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ นำเข้า ผลิต จัดจำหน่าย ทั้งแบบขายส่งและ ขายปลีก อีกทั้งยังเป็น โบรกเกอร์ทองคำในตลาด อนุพันธ์แห่งประเทศไทย

ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ ประทับตรา สินค้า

“แม่ทองสุก” หรือ”MTS GOLD” ภายใต้สัญลักษณ์ตราฉัตร
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกชิ้น เปอร์เซ็นต์เต็ม ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ความยั่งยืน

MTSRM9 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับ การบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน อย่างสมดุล คือ การดูแลชุมชนและสังคม (People) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) และการเป็นฐานความมั่นคงให้ ภาคเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน (Prosperity) โดยได้ประเมินและจัดลำดับ ความสำคัญของ Sีustainable Development Goals (SDGs)

 

อ่านต่อ

มาตรฐานที่ได้รับ


MTSRM9 ได้รับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ 9001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และระบบมาตรฐานอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับการทำงานและเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

 

 

670313 ประกาศเกียรติคุณ RM9
660815-SME-MTS-Intranet-(1)
650811 โล่คุณเอ็มRE
previous arrow
next arrow

Slide
Accreditation &
Certification

“ MTS RM "
ร่วมเข้าอบรมความรู้ เกี่ยวกับหลักสูตร "อุตสาหกรรมต้องรู้ ! ข้อกฏหมายและการบริหารจัดการ ข้อมูลอุตสาหกรรมผ่านระบบ I.Industry และ ระบบ I -Single Form " กับกรมอุตสากรรมจังหวัดสมุทรสาคร

Slide
Accreditation &
Certification

“รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ”
สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14
(กลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ)
จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม(สสว.)

“รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ”
สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14
(กลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ)
จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

Slide
Slide
Accreditation &
Certification

“รางวัล SME ดีเด่น”
สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12
(กลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ)
จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม(สสว.)

previous arrow
next arrow