ความยั่งยืน

MTSRM ยึดมั่นในหลักการและแนวปฏิบัติบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมีส่วนร่วมและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยให้ความสำคัญมากกว่าการค้าขายทางธุรกิจ เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่งคง ใน 3 มิติ คือ องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม

Corporate

MTSRM การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม

MTSRM เข้าใจดีที่สุดว่าทองคำมีค่าแค่ไหนสำหรับผู้ซื้อ เราปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและในระดับสากลอย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการขยายและเติบโตของธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมในการบริหารงาน

ดูรูปเพิ่มเติม

Social

MTSRM การให้ความสำคัญต่อการศึกษา

MTSRM ให้ความสำคัญต่อการศึกษา มีการส่งเสริมการศึกษา การสนับสนุนการจ้างงาน เพื่อให้โอกาสสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีร่วมกับโรงเรียนกาจญนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระบบอาชีวศึกษากลุ่มทองคำรูปพรรณและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม

Responsibility

MTSRM การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

MTSRM ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการสกัดทองรูปพรรณเก่า เพื่อแปลงเป็นทองรูปพรรณใหม่ มาตรการส่งเสริมและป้องกันต่างๆ เช่น การลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองภายในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง ระบบบำบัดอากาศก่อนปล่อยออกสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการนำพลังงานทดแทน ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตอีกด้วย

ดูรูปเพิ่มเติมPolicy Document

เอกสารนโยบายความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน

นโยบายในการดำเนินกิจการ

 1. นโยบายความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน

 2. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวปฎิบัติของ RJC

 3. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการไม่ให้หรือรับสินบน

 4. นโยบายสิทธิมนุษยชน

 5. นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 6. นโยบายการรักษาความปลอดภัย

 7. นโยบายกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนและการเยียวยา

 8. นโยบายด้านแรงงาน

 9. นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 10. นโยบายสิ่งแวดล้อม

 11. นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 12. นโยบายเกี่ยวกับการล่วงละเมิด วินัย การร้องทุกข์ และการไม่ตอบโต้

 13. นโยบายจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

 14. นโยบายหลักธรรมมาภิบาล

 15. นโยบายการตรวจสอบคู่ค้าในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง (Red Flag)

รายงานประจำปี

1. รายงานประจำปี 2022

2. รายงานประจำปี 2023


นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

 1. นโยบายคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

 2. รายงานความยั่งยืนประจำปี 

 3. นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)