ความยั่งยืน

MTSRM ยึดมั่นในหลักการและแนวปฏิบัติบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมีส่วนร่วมและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยให้ความสำคัญมากกว่าการค้าขายทางธุรกิจ เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่งคง ใน 3 มิติ คือ องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม

Corporate

MTSRM การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม

MTSRM เข้าใจดีที่สุดว่าทองคำมีค่าแค่ไหนสำหรับผู้ซื้อ เราปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและในระดับสากลอย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการขยายและเติบโตของธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมในการบริหารงาน

ดูรูปเพิ่มเติม

Social

MTSRM การให้ความสำคัญต่อการศึกษา

MTSRM ให้ความสำคัญต่อการศึกษา มีการส่งเสริมการศึกษา การสนับสนุนการจ้างงาน เพื่อให้โอกาสสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีร่วมกับโรงเรียนกาจญนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระบบอาชีวศึกษากลุ่มทองคำรูปพรรณและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม

Responsibility

MTSRM การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

MTSRM ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการสกัดทองรูปพรรณเก่า เพื่อแปลงเป็นทองรูปพรรณใหม่ มาตรการส่งเสริมและป้องกันต่างๆ เช่น การลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองภายในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง ระบบบำบัดอากาศก่อนปล่อยออกสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการส่งเสริมให้มีการนำพลังงานทดแทน ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตอีกด้วย

ดูรูปเพิ่มเติมPolicy Document

เอกสารนโยบายความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน

นโยบายในการดำเนินกิจการ

 1. นโยบายความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน

 2. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวปฎิบัติของ RJC

 3. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการไม่ให้หรือรับสินบน

 4. นโยบายสิทธิมนุษยชน

 5. นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 6. นโยบายการรักษาความปลอดภัย

 7. นโยบายกระบวนการในการรับข้อร้องเรียนและการเยียวยา

 8. นโยบายด้านแรงงาน

 9. นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 10. นโยบายสิ่งแวดล้อม

 11. นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 12. นโยบายเกี่ยวกับการล่วงละเมิด วินัย การร้องทุกข์ และการไม่ตอบโต้

 13. นโยบายจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

 14. นโยบายหลักธรรมมาภิบาล

 15. นโยบายการตรวจสอบคู่ค้าในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูง (Red Flag)

รายงานประจำปี

1. รายงานประจำปี 2022

2. รายงานประจำปี 2023


นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

 1. นโยบายคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร