เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็มทีเอส รีเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นสมาชิกในเครือ เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก
ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายทองคำอย่างครบวงจร มากกว่า 60ปี
ไม่ว่าจะเป็นการผู้นำเข้าส่งออกทองคำ โรงงานผลิตและสกัดทองคำ
โบรกเกอร์ทองคำในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย และมีธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ทั่วประเทศไทย
MTSRM อยู่ในส่วนของโรงงานผลิตทองคำแท่งและทองคำรูปพรรณ
โรงงานสกัดทองคำและเม็ดเงินบริสุทธิ์
ที่มีการใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัยในกระบวนการผลิตควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะช่างฝีมือทองคำ
เพื่อให้มั่นใจว่าทุกชิ้นงานมีความประณีตงดงามและทำให้ทองคำไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั่วโลก
โดยบริษัทฯ ได้ทำการย้ายที่ตั้งจากโรงงานเก่าที่ก่อตั้งขึ้นที่วงเวียนใหญ่เมื่อ 12 ปีที่แล้ว
เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวทางธุรกิจและความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ประวัติ

ก่อตั้ง
ห้างทองแม่ทองสุก

จดทะเบียนในนาม “ห้างทองแม่ทองสุก”
สาขาวงเวียนใหญ่เป็นแห่งแรก และได้ขยายกิจการเรื่อยมา
จนในปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 6 สาขา

ก่อตั้งบริษัทฯ ในเครือ

ก่อตั้งบริษัทฯ ในเครือที่เป็น Broker ซื้อขายสินค้าอนุพันธ์ Gold
Future ในตลาด TFEX

ได้รับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน
ทั้งในด้านระบบบริหารงานคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมทั้ง
ISO9001:2015 และ ISO14001:2015

เราพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าและส่งเสริมอุต
สาหกรรมเครื่องประดับทองคำของไทยให้
ก้าวไกลไปสู่ระดับสากล

เปิดกิจการห้างทอง

เปิดดำเนินกิจการห้างทอง ภายใต้ชื่อ “โง้ว ย่ง ฮง” กับ “ยู ฮอง”
ก่อตั้งโดย นางอำไพวรรณ หิรัณยศิริ

ขยายกิจการสู่ตลาด
ทองคำในต่างประเทศ

ขยายกิจการไปสู่ตลาดทองคำในต่างประเทศและก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเข้า
ทองคำแท่ง 99.99% รายใหญ่ของประเทศ รวมทั้งการนำเข้า
เม็ดเงินบริสุทธิ์จากประเทศจีน เพื่อมาจำหน่ายกับโรงงานผู้ผลิต
Silver Jewelry ในไทย เป็นจำนวนมากอีกด้วย

ย้ายที่ใหม่

ย้ายส่วนโรงงานจากวงเวียนใหญ่มาสมุทรสาคร ภายใต้ชื่อ MTS
REFINERY and MANUFACTURING CO., LTD. (MTSRM)

SME ดีเด่น
แห่งชาติ ครั้งที่ 12

ได้รับรางวัล “SME ดีเด่น” สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12
กลุ่มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)