Social

MTSRM การให้ความสำคัญต่อการศึกษา

MTSRM ให้ความสำคัญต่อการศึกษา มีการส่งเสริมการศึกษา การสนับสนุนการจ้างงาน เพื่อให้โอกาสสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีร่วมกับโรงเรียนกาจญนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระบบอาชีวศึกษากลุ่มทองคำรูปพรรณและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานต่อไป